ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திரு. ராகுல்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

“சாயி ராமாயணம்”

என்னும் “சாய் சரித்திரம்”…

அனுதினமும் செய்திடுவாய் பாராயணம் !

அல்லவைகள் ஓடி விடும் !

நல்லவைகள் நாடி வரும் !

அருள் பொழியும் குருவடியின் மகிமையினாலே !

மகிமையினாலே ! மகிமையினாலே ! மகிமையினாலே !

//சாய்ராம் லீலை பாடும் கீதம் !

கேட்டால் இனிக்கும் தேனாய் நாளும் !//

(“சாயி ராமாயணம்” )

அருள் மணக்கும் வேதம்அது !

ப்ரணவம் போன்ற நாதம்அது !

இருள் நீக்கி ஒளி காட்டும்…

திருவிளக்கைப் போன்றது !

சாயிராமின் லீலைகளை விருந்தெனவே படைப்பது !

நோய்நொடியை நீக்குகின்ற மருந்தெனவே இருப்பது !

நோய்நொடியை நீக்குகின்ற மருந்தெனவே இருப்பது !

மருந்தெனவே இருப்பது !….

//சாய்ராம் லீலை பாடும் கீதம் !

கேட்டால் இனிக்கும் தேனாய் நாளும் !//

(“சாயி ராமாயணம்” )

ஞான குரு ஆகியவன் !

ஞாலமெல்லாம் ஆளுபவன் !

மோன நிலை எய்தியவன் !

மோகனன் ! பரி பூரணன் !

ஷீரடியின் நாதனவன் பெருமை பேசும் காவியம் !

படித்திடவே சேர்ந்திடுமே புண்ணியம் பல்லாயிரம் !

படித்திடவே சேர்ந்திடுமே புண்ணியம் பல்லாயிரம் !

புண்ணியம் பல்லாயிரம் !

//சாய்ராம் லீலை பாடும் கீதம் !

கேட்டால் இனிக்கும் தேனாய் நாளும் !//

(“சாயி ராமாயணம்” )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *