வண்ணப்​ பூத் தூவுதே !
அந்த மேகங்கள் கூடி…!

சின்னக் குயில் கூவுதே !
புது ராகங்கள் பாடி…!

உள்ளம் பூ பூக்குதே !
கண்கள் வழி பார்க்குதே ! (2)

என்னக் காரணம் நீ சொல்லடி…!
தோழியே !

பாபா பாபா ஷீரடி பாபா..!
ஊர் வலம் போகும் நேரம்! (2)

சரணம் – 1

கொஞ்சும் இசை வாத்யங்கள் !
மின்னும் மணி தீபங்கள்…!
அவன் வரும் வீதி அவையாவும் கோலாகலம் ! (2)

ஹரி நாமங்கள் ! கர கோஷங்கள் ! (2)
கண்ட நெஞ்செல்லாம் ஆனந்தமே !….சாயிராம் !

பாபா பாபா ஷீரடி பாபா..!
ஊர் வலம் போகும் நேரம்! (2)

(வண்ணப் பூத் தூவுதே !​)

சரணம் – 2

பக்தர் திருக் கூட்டத்தில்
பக்தி மணம் வீசியே
அவன் வரும் போது இரவெல்லாம் ஒளியானது ! (2)

சந்த்ரோதயம்…மண் மீதிலே ! (2)
இந்தத் திருக்காட்சி இதுபோதுமே !….சாயிராம் !

பாபா பாபா ஷீரடி பாபா..!
ஊர் வலம் போகும் நேரம்! (2)

(வண்ணப் பூத் தூவுதே !​)