பாபா சொன்ன அன்னதானம் !

பாடலைக் கேட்க… பசிக்கிற‌ வயிற்றுக்கு உணவு கொடுங்கள் சாயிராம் ! – அதில்புண்ணியம் கூடும் நிச்சய மாக சாயிராம் ! (2) ஷீரடி சாயி சொன்ன தானங்கள் […]