தமிழ் கவிதை வடிவில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட பாடல்கள்

  1. ஸ்ரீ கால பைரவர் அஷ்டகம்
  2. ஸ்ரீ: ஆண்டாள் அருளிச்செய்த நாச்சியார் திருமொழி
  3. ஸ்ரீ சுப்ரமண்யர் அஷ்டகம்
  4. க்ஷேத்ரபதி சூக்தம்
  5. நடராஜ தசகம்
  6. ஸ்ரீ அனுமன் சாலிசா – தமிழில்