மெட்டு: எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும்
படம்: வானத்தைப்போல…
——————————————————————————–
த்வாரக மாயி கோயிலில் என்றும் கார்த்திகை !
ஒளிர்ந்திடும் எங்கும் எங்கள் சாயி புன்னகை !
த்வாரக மாயி கோயிலில் என்றும் கார்த்திகை !
ஒளிர்ந்திடும் எங்கும் எங்கள் சாயி புன்னகை !
மனக் கோட்டையின் இருள் நீக்கியே
ஒளி காட்டும் ஆலயம்…ஷீரடி ஆலயம் !

(த்வாரக மாயி)

தீபம் ஏற்ற‌ எண்ணெயில்லை..! சாய்குரு விந்தையை கேளுங்கள் !
தண்ணீர் விட்டு ஏற்றினான்..எரிந்தது தீபம் பாருங்கள் !
வினைகளெலாம் அதில் எரியும் ! ஆனந்த தீபம் பாருங்கள் !
மனம் தெளிந்து வழி தெரியும் ! மங்கல தீபம் பாருங்கள் !
ஒளி ரூபமாய் சாய் தோன்றுவான் ! அட அங்கே பாருங்கள்…
சாயி ஜோதியே !

(த்வாரக மாயி)

துனியை தினமும் வளர்த்தானே ! உதியை அதிலே படைத்தானே !
உள்ளக் கவலை யாவையும் துனியில் போட்டுச் செல்வோமே !
பணிவுடனே சொல்லிடுவோம்…பக்தியில் அவனது நாமமே…
பரிவுடனே காத்திடுவான்…பாடிடு வோமவன் கீதமே !
ஸ்ரீ சாயி ராம் ! ஜெய் சாயி ராம் !எனச் சொல்லியே ஏற்றுவோம்…
நாளும் தீபமே !

(த்வாரக மாயி)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *