அற்புதம் காட்டும் ஐயப்பன் ஆலயம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அற்புதங்கள் காட்டுமொரு ஆலயம் ! – ஐயன் கற்பகமாய் தந்தருளும் பூவனம் ! வெற்றி தரும் வீரன்…வீற்றிருக்கும் கோலம் ! வாவென்று சொல்லுகின்றதே ! […]

சரணம் சொல்லி சபரி செல்வோம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— சாமி சரணமென சொன்னால் – மன‌ சஞ்சலம் விலகிடும் அந்நாள் ! (2) சாய்ந்திடும் வேராய்… மாய்ந்திடும் கவலை! சபரி நாதனே சரணம் ! […]

பேட்டை துள்ளுவோம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— திந்தகதோம் ஆட்டமாடுவோம் !பேட்டை துள்ளியே… ஐயப்பன்மாரே ! ஒன்னாக ஆட்டமாடுவோம் ! (2) எருமேலி வந்தோமே ! இன்னும் கொஞ்சம் தூரமே ! ஐயப்பனப் […]