ஸ்ரீ சாயி மஹிமா ஸ்தோத்திரம்- எளிய தமிழில்

ஸ்ரீ உபாஸ்னி பாபா மஹாராஜ் இயற்றிய ஸ்ரீ சாயி மஹிமா ஸ்தோத்திரம் – தமிழில் – பொருளுணர்ந்துகொள்ள…