ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் கவசம் – தமிழில்

“பரப்ரம்மம்” என்கிற ஞானத்தின் மறுவடிவம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர். தசாவதாரம் தவிர ஸ்ரீ விஷ்ணு எடுத்த பல்வேறு (more…)

dasavatar

ஸ்ரீ விஷ்ணு தசாவதாரம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசனே ! ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நேசனே !
ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !
எங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !
ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !