சங்கடஹர சதுர்த்தி

Youtube link மங்கலம் தந்தருளும் சங்கட ஹர சதுர்த்தி !சதுர்த்தியின் நாயகன்…சுந்தர கணபதி ! (2)தேய்பிறை சதுர்த்தியில் தேவனைத் தொழுவதால்…வளர்பிறை ஆகுமே வாழ்வில் என்றுமே ! கோரஸ்:சங்கடம் […]

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் ! அஞ்சனை தவப்புதல்வன் ! அன்பரின் முழு முதல்வன் ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) ஆகாயம் —————— நெஞ்சிலே வீரமுடன்…விண்ணிலே தாவியவன் ! […]