அழகுமிளிர் அம்பிகையாள் கோயில் கொண்ட ஊர் !
அன்னை லலிதாம்பிகைவாழ் திருமீயச்சூர் !
தமிழ் முனியாம் அகத்தியரும் தவமிருந்த ஊர் !
நவரத்தின மாலையினை நமக்களித்த ஊர் !

கோரஸ்:
மகிமை மிகு ஸ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமம் !
அனுதினமும் செய்திடுவோம் பாராயணம் ! (2)

கர்வம் கொண்ட சூரியனின் கருமை வண்ணம்…
கலைய தவம் செய்துஒளி பெற்ற தலம் !
அருவனாம் அருணணுக்கு அரசிவனுமே…
அகமுவந்து அருள்தந்த அற்புதத் தலம் !

கோரஸ்:
மகிமை மிகு ஸ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமம் !
அனுதினமும் செய்திடுவோம் பாராயணம் ! (2)

சங்கு மலர் கொண்டு வந்து அர்ச்சனைகளும்..
பிரண்டையிலே சாதமென நிவேதனம்…
செய்து எம தர்மனுமே தொழுத தலம் !
நலங்களெலாம் சேர்த்தருளும் புண்ய தலம் !

கோரஸ்:
மகிமை மிகு ஸ்ரீலலிதா சஹஸ்ரநாமம் !
அனுதினமும் செய்திடுவோம் பாராயணம் ! (2)