பல்லவி

வைகறைப் பூக்களிலே… – எங்கள்
சாய் முகம் தெரிகிறதே ! – ஒரு
வேய்குழல் ஓசையிலே…- எங்கள்
சாய் குரல் கேட்கிறதே ! (2)

எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் !
எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! (2)
சாயிராம் !….சாயிராம் !

சரணம் – 1

காலையில் தோன்றி நாளெலாம் ஒளிரும்
சூரியன் கதிரானான்…! (2)

வானின் நீலம் என்றானான்…!!
வாயுவும் ஆனான்…! (2)

முகிலும் மழையும் சாயி ! – அந்தக்
கடலும் நதியும் சாயி…!
ஆனந்த ஸ்ரீ சாயி…!

எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் !
எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! (2)
சாயிராம் !….சாயிராம் !

(வைகறைப் பூக்களிலே)

சரணம் – 2

பூமியில் வாழும் ஆயிரம் கோடி..
உயிர்களின் உறவானான் !

காணக் கவரும் நிறமானான்…!
காவ்யமாய் ஆனான்…! (2)

அன்பும் அருளும் சாயி ! – புது
இன்பம் எல்லாம் சாயி !
ஆனந்த ஸ்ரீ சாயி…!

எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் !
எங்கும் சாயி..எதிலும் சாயி…சர்வம் சாயிராம் ! (2)
சாயிராம் !….சாயிராம் !

(வைகறைப் பூக்களிலே)