சுந்தரி நீயும்..சுந்தரன் நானும்.. மெட்டில் பாடலாம் (படம்: மைக்கேல் மதன காமராஜன் )
—————————–

புத்தாண்டு மாதம்..அத்தப்பூ கோலம்
கொண்டாடுவோம் திருவோணம் !
புத்தாண்டு மாதம்..அத்தப்பூ கோலம்
கொண்டாடுவோம் திருவோணம் !
சிங்கம் மாசம் வந்து எங்கும் வண்ணம் தந்து
பொங்கும் இன்பம் வந்து சேரும் நன் நேரம் !

புத்தாண்டு மாதம்..அத்தப்பூ கோலம்
கொண்டாடுவோம் திருவோணம் !

காலனும் ஓலனும் கூட‌…
எரிசேரி, அவியலும் செஞ்சு..
தாரளமாய் பரிமாறி…
ஒண்ணாகக் கழிக்கும் இந்நேரம் !

மாபலி வருவான்…ஸ்வாகதம் பரைஞ்சு…
கைகொட்டு களியில் ந்ருத்தம் புரிஞ்சு…!
ஆ…ஆ…ஆ…அ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *