கோதுமையில் மாவரைத்து..

கொடியதோர் நோய் தீர்த்த…

சத்குரு திருவடியை நாடு !

மண்ணில் வந்த தெய்வமென ஷீரடியில் வாழும்…

மன்னவன் சாயிபாபா நாமமதைப் பாடு !

(கோதுமையில் மாவரைத்து)

வெற்றிப் பயிர் செழிக்க…பக்தியதே விதையாகும்,,,

பற்றிடு குருபதத்தை சத்தியமாக…!

(வெற்றிப் பயிர்)

சக்தியினைத் தந்தருளும்…சாயி..பரம சிவம்…

இத்தரையில் வந்தது நாம் செய்த தவம்…

(கோதுமையில் மாவரைத்து)

பக்தர்கள் நினைப்பதெல்லாம்….முன்பாகவே அறிந்து…

தானாய் கேட்டருளும் மகான் சாயிதான் !

அற்புதங்கள் செய்யவந்த…ஹரியின் அவதாரம் !

கற்பகமாய் வரமருளும்…கருணைத் திருவுள்ளம் !

(கோதுமையில் மாவரைத்து)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *