அபார கருணை கொண்ட பைரவா !

அபார கருணை கொண்ட பைரவா ! – உன்
அருள் மழையில் நனையவைப்பாய் பைரவா !