ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் கவசம் – தமிழில்

“பரப்ரம்மம்” என்கிற ஞானத்தின் மறுவடிவம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர். தசாவதாரம் தவிர ஸ்ரீ விஷ்ணு எடுத்த பல்வேறு (more…)