ராகு கேது தோஷ பரிகாரத் தலம்

ராகு, கேது ஓருடலாய் பிணைந்த தலம் !
சாபம் நீங்க ஈசனையே பணிந்த தலம் !
நான்முகனும், சூரியனும் தொழுத தலம் !
தெற்கிலொரு காளஹஸ்தி என்னும் தலம் !