“வள்ளிக் கணவன் பேரை” – பாடலின் மெட்டில் பாடலாம் (ராகம்: செஞ்சுருட்டி)

உச்சிதொடும் கோபுரத்தின்
ஆலயத்தில் கோயில்கொண்டான்..
அச்சுதனாம் அனந்தனடி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !

உள்ளக்குறை சொல்லப்போனா
உள்ளத்தையே கள்ளஞ்செய்வான்…!
பள்ளிகொண்ட மாலனடி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !

கண்ணின்விழி வண்ணனடி !
வெள்ளைமனக் கண்ணனடி !
அன்பின் அடையாளமடி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !

கோதைக் கணவனடி !
கோகுலக் கிருஷணனடி !
கீதை சொன்னவனடி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !

ஆயிரம் பேரனடி !
காவிரி தீரனடி !
தாயுளம் ஆனவண்டி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !

2)

வந்தவரைக் காக்கும் அடி…
வாழ்வில் நலம் சேர்க்கும் அடி…
எந்தன் சிரம் தாழும்அடி கிளியே !
அந்த ரங்கநாதன் அடி..கிளியே !

பாசுரங்கள் பாடும் அடி…
பாம்பலையில் ஆடும் அடி…
நேசன்நா ரணன் அடி கிளியே !
நம்ம ரங்கநாதன் அடி..கிளியே !

வாமனனாய் வந்ததடி..
வானளந்து நின்றதடி..!
நாமம்கோ விந்தனடி கிளியே !
நம்ம ரங்கநாதன் அடி..கிளியே !

அசுரரை அடக்கும் அடி !
தேவரைக் காக்கும் அடி !
பசுக்களை மேய்த்ததடி…கிளியே !
நம்ம ரங்கநாதன் அடி..கிளியே !

திருமகள் போற்றும் அடி…
திருவருள் கூட்டும் அடி…
திருமால் மலரடி…கிளியே !
ஸ்ரீ ரங்கநாதன் அடி…கிளியே!

Visit Video in my Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *