தான்ய லட்சுமி
———————–
ஓம் க்ஷுத ரூபாய வித்மஹே !
தான்ய வாசாய தீமஹே !
தன்னோ தேவி ப்ரசோதயாத் !
******************************
பல்லவி

வளம்யாவும் அருள்கின்ற தான்ய லட்சுமி ! – புவி
நலன்யாவும் உன்னருளே தான்ய லட்சுமி ! (2)
நிலத்திற்கு உரமாகும் உன் வரமே ! – உன்
உளத்திற்கு ஈடில்லை எங்கனுமே !

சரண்புகுந்தோம் உன் பாதம் !!

தானிய வகைகள் செழித்திடச் செய்வாய் !
பூமியில் பசுமை பூத்திடச் செய்வாய் !
வளங்களை சேர்த்திடுவாய் !
வறுமையைப் போக்கிடுவாய் ! (2)
(வளம்யாவும் )

சரணம் – 1
ஒரு பருக்கை சோற்றாலே பெருமானின்
பெரும் பசி ஆற்றியது நீதானே ! (2)

ஒருபோதும் குறைவு இலா
உணவினை நீதந்து ….
உயிர்களும் உய்திடச் செய்திடுவாய் !
சரண்புகுந்தோம் உன் பாதம் !

தானிய வகைகள் செழித்திடச் செய்வாய் !
பூமியில் பசுமை பூத்திடச் செய்வாய் !
வளங்களை சேர்த்திடுவாய் !
வறுமையைப் போக்கிடுவாய் !

சரணம் – 2
பச்சை மால் பரந்தாமன் நாரணனின்
பக்க துணை ஆனவளே தான்ய லட்சுமி ! (2)

பச்சை உடை பூண்டவளே !
பைந்தமிழ் தேவியே !
பசுமையாய் பூப்பாயோ பூவுலகில்…!
சரண்புகுந்தோம் உன் பாதம் !
(தானிய வகைகள்)