ஸ்ரீ லட்சுமி ஆரத்தி – தமிழில்

Youtube link மராத்தியிலிருந்து தமிழாக்கம்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத் பாடியவர்: பத்மஜா இசை: கரோகி (இணையம்) ஓம் ஜெய (more…)

நவராத்திரி எட்டாம் நாள் – வித்யாலட்சுமி பாடல்

ஞானம் என்னும் விளக்கேற்றி
அஞ்ஞான இருளை நீக்கி…
ஞாலம் எல்லாம் ஒளி தருவாள்
மோன நிலைவாழ் வித்யா லட்சுமி !

நவராத்திரி ஏழாம் நாள் – விஜயலட்சுமி பாடல்

கமலம் ஏறிய செங் கமலம் !
கீதம் பாடியே அழைக்கின்றோம் !…. நீ வரணும் !

நவராத்திரி ஆறாம் நாள் – சந்தானலட்சுமி பாடல்

வந்தனம் சொல்லுங்கடி !
சந்ததி வாழுமடி !
சந்தான லட்சுமியவள் நாமம் பாடியே !

நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் – கஜலட்சுமி பாடல்

வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே !
வாரணம் சூழவே… வருகவே ! வருகவே ! (2)

நவராத்திரி நான்காம் நாள் – தைர்யலட்சுமி பாடல்

பவபய ஹாரிணி !
மதுசூதன் மோகினி !
நவமணி சூடிடும்!
ஸ்ரீ பவ தாரிணி ! (2)

நவராத்திரி மூன்றம் நாள் – தான்யலட்சுமி பாடல்

வளம்யாவும் அருள்கின்ற தான்ய லட்சுமி ! – புவி
நலன்யாவும் உன்னருளே தான்ய லட்சுமி ! (2)
நிலத்திற்கு உரமாகும் உன் வரமே ! – உன்
உளத்திற்கு ஈடில்லை எங்கனுமே !

நவராத்திரி முதல் நாள் – ஆதிலெட்சுமி பாடல்

வைகறையது வையகத்தில்…
வந்தது யாரால் உன்னாலே !
தாமரைப் பூவில் உறைபவளே !
நான்மறை தொழும் ஆதி லட்சுமி !