நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் – கஜலட்சுமி பாடல்

வருகவே ! வருகவே ! ஸ்ரீ கஜ லட்சுமியே !
வாரணம் சூழவே… வருகவே ! வருகவே ! (2)