நவராத்திரி ஆறாம் நாள் – சந்தானலட்சுமி பாடல்

வந்தனம் சொல்லுங்கடி !
சந்ததி வாழுமடி !
சந்தான லட்சுமியவள் நாமம் பாடியே !