சந்தான லட்சுமி
———————-

ஓம் மாத்ரு ரூபாய் ச வித்மஹே !
பால ஹஸ்தாய தீமஹே !
தன்னோ சந்தான லட்சுமி ப்ரசோதயாத் !
******************
பல்லவி

வந்தனம் சொல்லுங்கடி !
சந்ததி வாழுமடி !
சந்தான லட்சுமியவள் நாமம் பாடியே ! (2)
சந்தான லட்சுமியவள் நாமம் பாடியே !…

பிள்ளைச் செல்வம் இல்லை என்ற தொல்லை தீர்ப்பவள் !
எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அள்ளிச் சேர்ப்பவள் !
(வந்தனம் சொல்லுங்கடி !)

சரணம் – 1

உலகில் உயிர்களையே ஜனனம் செய்பவள் !
சரணம் என்பார்க்குத் துணை ஆனவள் ! (2)

சந்தான பாக்கியம்… எனும் சௌபாக்கியம்…
தந்திடும் திருமகளும் அவளேயன்றோ ! (2)

பிள்ளைச் செல்வம் இல்லை என்ற தொல்லை தீர்ப்பவள் !
எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அள்ளிச் சேர்ப்பவள் !

(வந்தனம் சொல்லுங்கடி !)
சரணம் – 2
பூரணக் கும்பந்தனை கரங்களில் கொண்டவள் !
பூரணக் குடும்பத்தை தரவல்லவள் ! (2)

சாமரம் வீசிடும் தேவியர் சூழவே…
தாமரை மலர்உறையும் ஸ்ரீலட்சுமியே ! (2)

பிள்ளைச் செல்வம் இல்லை என்ற தொல்லை தீர்ப்பவள் !
எல்லையில்லா ஆனந்தத்தை அள்ளிச் சேர்ப்பவள் ! (வந்தனம் சொல்லுங்கடி !)