சோளிங்கர் ஸ்ரீ யோக நரசிம்ம சுவாமி

சோளிங்கர் நரசிம்ம ஸ்வாமி ! – உன்
தாள் பணிந்தோமே ஸ்வாமி !
யோக நிலையிலே..உன் திருக்கோலம்…