வித்யா லட்சுமி
———————-
ஓம் புத்தி ரூபாய் வித்மஹே !
கலா ரூபாய் ச தீமஹே !
தன்னோ வித்யா ப்ரசோதயாத் !
**********************

பல்லவி

ஞானம் என்னும் விளக்கேற்றி
அஞ்ஞான இருளை நீக்கி…
ஞாலம் எல்லாம் ஒளி தருவாள்
மோன நிலைவாழ் வித்யா லட்சுமி !
ஞானம் என்னும் விளக்கேற்றி
அஞ்ஞான இருளை நீக்கி…

கலைகளின் ராணி மஹா சரஸ்வதி !
சரணம் சரணமே தேவி மலரடி !

(ஞானம் என்னும்)
சரணம் – 1
அம்பிகைத் திருமுகம் சந்த்ரோதயம் ! – அவள்
அறிவொளி வீசும் அருணோதயம் !
நம்பிக்கையாய் தொழும் அன்பருக்கு என்றுமே !
நவ நிதிகளுமே நல்கிடுவாளே வித்யா லட்சுமி !

கலைகளின் ராணி மஹா சரஸ்வதி !
சரணம் சரணமே தேவி மலரடி !

(ஞானம் என்னும்)

சரணம் – 2
காவியம் பாடும் மாகவியாய் !
காளிதாசன் ஆனது அவளருளாலே !
காமாட்சி தாயாகி பிறவி ஊமை தன்னையே !
கவி பாடிடவே செய்தவள் அவள் வித்யா லட்சுமி !

கலைகளின் ராணி மஹா சரஸ்வதி !
சரணம் சரணமே தேவி மலரடி !

(ஞானம் என்னும்)