ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் கவசம் – தமிழில்

“பரப்ரம்மம்” என்கிற ஞானத்தின் மறுவடிவம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர். தசாவதாரம் தவிர ஸ்ரீ விஷ்ணு எடுத்த பல்வேறு (more…)

dasavatar

ஸ்ரீ விஷ்ணு தசாவதாரம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசனே ! ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நேசனே !
ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !
எங்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !
ஸ்ரீ விஷ்ணு திருமாலனே !

ஹரிஹராத்மஜ அஷ்டகம் – தமிழில்…

அகிலம் யாவைக்கும் இன்பம் தருபவன் !
அரிய ஆசனம் மீத மர்ந்தவன் !
அருணன் தொழுபவன், ஆடிக் களிப்பவன்…
ஹரிஹரன் மகனே ! தஞ்சம் ஆகினேன் !