திருமால்

எங்க ரங்கநாதனடி

உச்சிதொடும் கோபுரத்தின்
ஆலயத்தில் கோயில்கொண்டான்..
அச்சுதனாம் அனந்தனடி கிளியே !
எங்க ரங்கநாதனடி கிளியே !