ஸ்ரீ லட்சுமி

லட்சுமி ராவே மா - தமிழாக்கம்

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! – வர‌ லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு… பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு..! (2) சுந்தர தேவி ! உந்தன் பூ முகம்.. சந்திரன் போலே ஒளிர்கிறதே ! (2) மோட்சம் அருளும் சௌந்திர‌தேவி ! ப்ருந்தா வனம்உறை லட்சுமியே வா வா! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு….! குங்குமமும் மஞ்சளும்கூட‌ கோரிக்கை வைத்தோம் அன்போடு ! (2) ஜாதிப் பூவும் கோரோஜனமும் படைத்தோம் அம்மா பாங்கோடு !